जेन्ना गोंय कार्निवाल 2023 मनयलो/Goa Carnival 2023

गोंय कार्निवाल तारीख 2023 : Here’s the Goa Carnival 2023 वेळापत्रक: सुरवातीची तारीख: 18-02-2023 निमाणी तारीख: 21-02-2023 स्थळ थळ: गोंय कार्निवाल 4 मुखेल सुवातींनी मनयतले: पंजीम, मापुसा, मार्गाओ, आनी वास्को.

जेन्ना गोंय कार्निवाल 2023 मनयलो

गोंय कार्निवालाचो इतिहास/ History of Goa Carnival

गोवा कार्निवाल हो उत्सव सोळाव्या शतमानांत मुळां आयिल्लो, तेन्ना पोर्तुगेज भारतीय गोंय राज्यांत पावले आनी आपल्या वांगडा आपल्यो चालीरिती आनी परंपरा हाडून आयले. कार्निवाल हो मुळांत पोर्तुगेजांक लेंट हो क्रिस्तांव हंगाम सोंपपाचो एक मार्ग म्हणून मनयताले, हो उपास आनी चिंतनाचो काळ इस्टर मनयचे पयलीं जाता.

गोंयांत पयलो नोंद जाल्लो कार्निवाल १५८३ वर्सा जालो आनी तेन्नासावन तो राज्याच्या संस्कृतीक पंचांगांतलो एक मुखेल भाग जावन आसा. शेंकड्यांनी वर्सां कार्निवालाची उदरगत जावन तातूंत पोर्तुगेज आनी भारतीय संस्कृतायेचे घटक आस्पावतात आनी आयज सगळ्या पिरायेच्या, धर्मांतल्या आनी फाटभूंयच्या लोकांनी तो मनयतात.

पोर्तुगेज वसाहतकाळांत कार्निवाल हो वसाहतवादी राज्यकर्त्यांक आपली गिरेस्तकाय आनी सत्ता दाखोवपाचो काळ आशिल्लो आनी विस्तारान तयार केल्ले वेशभूषा, संगीत आनी मेजवानी होच क्रम आशिल्लो. पूण जसो जसो पोर्तुगेजांचो प्रभाव उणो जायत गेलो तसो तसो कार्निवाल हो चडसो समाज केंद्रीत कार्यावळ जालो आनी थळावे लोक ह्या उत्सवांत वांटो घेताले आनी ह्या उत्सवांत आपले खाशेले घटक जोडले.

थळाव्या लोकांनी केल्ली एक उल्लेखनीय भरपाय म्हळ्यार पारंपारीक गोंयकार संगीत आनी नाचाची सुरवात, ताका लागून कार्निवालाक एक नवो आयाम मेळ्ळो आनी गोंयची संस्कृताय आनी दायजाचो खरो उत्सव म्हूण ताची सुवात सिमेंट करपाक आदार जालो.

१९४७ वर्सा भारताक ब्रिटीशांकडल्यान स्वातंत्र्य मेळ्ळे उपरांत गोंय कार्निवाल हो आनीकय म्हत्वाचो कार्यावळ जाली, गोंयच्या लोकांक आपलें गिरेस्त सांस्कृतीक दायज दाखोवपाचो आनी एक वेगळो आनी अभिमानी समाज म्हूण आपली अस्मिताय मनोवपाचो हो उत्सव एक मार्ग म्हणून काम करतालो.

आयज गोवा कार्निवाल हो राज्याच्या पंचांगांतलो एक आतुरतेन पळोवपासारको कार्यावळ, आनी संवसारभरांतल्यान हजारांनी लोक येतात. हो महोत्सव राज्याच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो खरो उत्सव जाला, आनी गोंयकार लोकांच्या लवचीकपणाची आनी सृजनशीलतेची गवाय आसा.

वर्सुकी गोंय कार्निवालाच्या उत्सवाक कोण फुडाकार घेता

Who is taking the lead in celebrating the annual Goa Carnival : वर्सुकी गोंय कार्निवालाच्या उत्सवाचें फुडारपण राजा मोमो करता, जो कार्निवालाची सुरवात दाखोवपी एक प्रतिकात्मक व्यक्ती. राजा मोमो हो चड करून गोंयच्या लोकांचें प्रतिनिधित्व करपाक वेंचून काडिल्लो मनीस, आनी उत्सवाच्या वेळार सगळ्यांक बरो वेळ मेळचो हाची जापसालदारकी तांकां दितात.

राजा मोमो हो गोंय कार्निवालाचो म्हत्वाचो भाग, आनी ताच्या येवपाक खूब धूमधाम आनी उमेदीन येवकार दितात. ताका चड करून विस्तारान तयार केल्लो वेशभूषा आसता, आनी ताचे वांगडा नर्तक, संगीतकार आनी फ्लोट हांची मिरवणूक आसता.

राजा मोमो कार्निवालाची सुरवात अधिकृतपणान जाहीर करता आनी ताची भुमिका म्हळ्यार उत्सवाचेर देखरेख दवरप आनी ही कार्यावळ बरी चलची हाची खात्री करप. उत्सवाचो स्वर थारावपाचीय जापसालदारकी ताचेर आसता आनी ताची हाजीरी सणाच्या काळा खातीर नशीब आनी सुखाचें प्रतीक म्हणून पळयतात.

हालींच्या वर्सांनी किंग मोमोची निवड स्वताच्या नांवान एक म्हत्वाची कार्यावळ जाल्या, जायत्या जाणांनी ह्या इत्सा केल्ल्या खिताबा खातीर सर्त केल्या. चड करून तांचो करिश्मा, विनोदी वृत्ती, गोंयच्या लोकां कडेन जोडपाची तांक हांचेर आदारून विजेतो वेंचून काडटात.

राजा मोमो हो गोंयचो प्रिय व्यक्ती, आनी कार्निवालाचो तो एक अभिन्न भाग. ह्या उत्सवाचें फुडारपण करपाची ताची भुमिका राज्याच्या सांस्कृतीक दायजांत ह्या उत्सवाचें म्हत्व कितलें आसा हाची गवाय.

गोंय कार्निवाल म्हणल्यार कितें आनी ताचें म्हत्व/What is Goa Carnival and its importance

गोंय कार्निवाल म्हणल्यार कितें आनी ताचें म्हत्व

गोवा कार्निवाल हो एक उत्सव भारतांतल्या गोंय राज्यांत दर वर्सा, सादारणपणान फेब्रुवारी वा मार्च म्हयन्यांत मनयतात. हो काळ जिवंत रंग, संगीत, नाच, आनी शुध्द आनंदाचो आनी राज्याच्या पंचांगांतली एक आतुरतेन प्रतीक्षीत कार्यावळ.

गोंय कार्निवालाची उत्पत्ती सोळाव्या शेंकड्यासावन पुर्तुगेज गोंयांत पावले आनी आपापल्यो चालीरिती आनी परंपरा आपल्या वांगडा हाडले. शेंकड्यांनी वर्सां कार्निवालाची उदरगत जावन तातूंत पोर्तुगेज आनी भारतीय संस्कृतायेचे घटक आस्पावतात आनी आयज सगळ्या पिरायेच्या, धर्मांतल्या आनी फाटभूंयच्या लोकांनी तो मनयतात.

कार्निवाल हो तीन दिसांचो एक्स्ट्रावागांझा जो गोंयच्या रस्त्यांचेर जाता आनी संगीत, नाच, जेवणाचे स्टॉल ह्या मार्गाचेर आसतात. कार्निवालाची सुरवात दाखोवपी एक प्रतिकात्मक व्यक्ती राजा मोमो हाचे कडल्यान हो उत्सव सुरू जाता. राजा मोमो हो चड करून गोंयच्या लोकांचें प्रतिनिधित्व करपाक वेंचून काडिल्लो मनीस आसून उत्सवाच्या वेळार सगळ्यांक बरो वेळ मेळचो हाची जापसालदारकी तांकां दितात.

कार्निवालाच्या पयल्या दिसाक परंपरेन जोवेम वा तरणाटे दीस अशें म्हण्टात, आनी पारंपारीक गोंयच्या संगीताच्या आवाजान रस्त्यार नाचपी तरणाट्यांची मिरवणूक घडटा. दुसर् या दिसा रेडेमटोरीस वा सोडवणदार दीस अशें म्हण्टात आनी हो धर्मीक म्हत्वाचो दीस आसून जायते लोक इगर्जेच्या सेवेक हाजीर रावतात आनी धर्मीक मिरवणुकेक वांटो घेतात.

कार्निवालाच्या तिसऱ्या दिसाक चरबी मंगळार वा मार्डी ग्रास अशें म्हण्टात आनी हो उत्सवाचो पराकाष्ठा आसता. ह्या दिसा फ्लोट आनी वेशभूषा घाल्ले भाग घेवपी लोकांची व्हड परेड आसता, जे संगीत आनी ढोल वाजपाच्या आवाजाचेर रस्त्यार आपली वाट नाचतात. फ्लोट चड करून रंगीत दिवे आनी सजावट हांणी सजयल्ले आसतात आनी कार्निवालाचो एक अभिन्न भाग आसून दरेक फ्लोट वेगळ्या विशय वा संदेशाचें प्रतिनिधित्व करता.

गोंय कार्निवालाचो एक वेगळो आनी रोमांचक आंग म्हळ्यार भाग घेवप्यांनी घाल्ले विस्तारीत वेशभूशे. वेशभूषा चड करून उजवाड, रंगीत आनी खूब कल्पक आसून, जनावरां आनी सुकणीं ते पौराणीक प्राणी आनी इतिहासांतले नामनेचे पात्र अशे सगळेच वेशभूषा करतात. वेशभूषा चड करून खूब विस्तारान तयार केल्ली आसता, तातूंत गुंतागुंतीची रचना आनी अलंकार आसता आनी भाग घेवप्यांच्या सृजनशीलतेचें आनी कल्पनेचें खरेंच प्रतिबिंब आसता.

गोंय कार्निवालाचो आनीक एक म्हत्वाचो आंग म्हळ्यार संगीत आनी नाच. गोंयच्या पारंपारीक संगीता खातीर हो महोत्सव नामनेक पावला, तातूंत उमेदीचो ताल आनी उल्लासपूर्ण राग हांचो आस्पाव जाता. संगीता वांगडा सांबा, कॅलिप्सो, आनी पारंपारीक भेस घालून लोकांच्या पंगडांनी सादर केल्लो लोकप्रिय कोंकणी नाच हांचो आस्पाव जाता.

गोंय कार्निवालाचोय हो जेवण म्हत्वाचो भाग आसून, मार्गाचेर गोंयचे पारंपारीक पदार्थ वेगवेगळे पदार्थ दितात. विंदालू, क्साकुटी, आनी मसाल्याचो आनी नाल्लाच्या दुदाचो मेळ घालून तयार केल्ली नामनेची गोंयची नुस्त्याची कढी हांचो आस्पाव जाता.

गोंय कार्निवाल हो राज्याच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो खरो उत्सव, आनी सगळ्या थरांतल्या लोकांचो आस्वाद घेवपी एक कार्यावळ. तुमी थळावे आसूं वा राज्याक भेट दिवपी आसूं, कार्निवाल हो एक अणभव जो तुमी केन्नाच विसरचे नात.

हो महोत्सव इतलो लोकप्रिय जाला की आतां संवसारभरांतल्या हजारांनी पर्यटकांक आकर्शीत करतात, जे गोंयांत गर्दी करून हो देखावो स्वता पळोवपाक येतात. हाचो थळाव्या अर्थवेवस्थेचेर म्हत्वाचो परिणाम जाला, कार्निवालाच्या काळांत भोंवडेकारांच्या उदकाच्या उदकांतल्यान पर्यटन उद्देगाक व्हड फायदो जाला.

हालींच्या वर्सांनी गोंय कार्निवाल हो एक चडांत चड पर्यावरणीय कार्यावळ जाल्या, तातूंत कोयर उणो करपाचेर आनी टिकावू पर्यटन पद्दतींक चालना दिवपाचेर भर दिला. ही एक सकारात्मक घडणूक जाल्या.

People also ask :

गोंयांत कार्निवाल कोणे सुरू केलो ?

सुमार 500 वर्सां गोंयचेर राज्य करपी पोर्तुगेज वसणुककारांनी तीन दिसांचो हो उत्सव सुरू केल्लो अशें मानतात. सुरवेक कॅथलिक समाजान मनयल्लो हो सध्या गोंयचे सगळे समाज ह्या सर्वव्यापी उत्सवांत वांटो घेतात. कार्निवालाची एक खाशेली परंपरा म्हळ्यार असोल्टेस.

वर्सुकी उत्सवाचें फुडारपण खंयचो राजा मोमो करता ?

राजा मोमो वा राजा मोमोस वा राजा मोमुस, (पोर्तुगेज भाशेंत रेई मोमो वा स्पॅनिश भाशेंत रे मोमो) हाका मुखेलपणान ब्राझील आनी कोलंबियांतल्या साबार लॅटीन अमेरिकेंतल्या उत्सवांत कार्निवालाचो राजा मानतात. ताचें रूप कार्निवालाच्या उत्सवाक सुरवात जाल्ल्याचें दाखयता.

गोंय कार्निवालाचो शुभंकर कोण ?

शुभंकर राजा मोमो . परंपरे प्रमाण मुखेल परेडाचें फुडारपण शुभंकर राजा मोमो करता जो लोकांक मजा करपाक सांगता, एक फरमान वाचून उत्सवाक किक सुरू करता.

गोंयांत कितले दीस कार्निवाल जाता ?

पणजीः गोंयांतल्या चार दिसांच्या कार्निवालाची सुरवात 18 फेब्रुवारी सावन राजधानी पणजे शारांत भव्य परेड करून जातली. पर्यटन खातें कार्निवाल 2023 खातीर किंग मोमोची नदर दवरता आनी 20 जानेवारी पयलीं ताचे कडेन पावपा खातीर लोकां कडल्यान अर्ज मागला.

कार्निवाल नर्तकांक कितें म्हण्टात ?

सांबा नर्तक वा “पॅसिस्ता” शाळेंतल्या उत्कृश्ट नर्तकां मदीं आसतात आनी हो पंगड चड करून 20 परस चड ना, कारण मंद हालचालीच्या परेडांत वांटो घेतना वेगान चलपी सांबाक न्याय दिवप अत्यंत कठीण.

गोंयकारांक कितें म्हण्टात ?

गोंयकार (कोंकणी: गोंयकार, रोमी कोंकणी: गोंयकार, पोर्तुगेज: गोएसेस) हें आसुरी नांव, भारतांतल्या गोंयांतल्या मूळ लोकांचें वर्णन करपाखातीर वापरतात, जे भारत-आर्य, द्रविड, इंडो-पोर्तुगेज हांच्या आत्मसात जाल्ल्यान एक वंश-भाशीक गट तयार करतात , आनी ऑस्ट्रिया-आशियाई वंशीक आनी/वा भाशीक वंशज.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment